Preambula

Firma Nika Trans s.r.o. a jej zamestnanci prejavujú vôľu presadzovať vysokú úroveň profesionality a čestnosti pri komunikácii so svojimi zákazníkmi, konkurenciou a celou verejnosťou a vysokú úroveň odbornej spôsobilosti pri realizácii zákaziek. Našim úmyslom je udržiavať a zlepšovať úroveň služieb poskytovaných našou firmou a tým prispievať k zlepšovaniu nášho dobrého mena. Sme presvedčení, že vzťahy založené na partnerstve sú rozhodujúce pre úspešné napĺňanie stanovených cieľov našej firmy i cieľov jej zamestnancov. Pre naplnenie týchto našich predsavzatí sme si stanovili nasledovné štandardy chovania:

1. Profesionalita

Každý zamestnanec organizácie do určitej miery preukazuje najvyšší stupeň profesionálneho chovania prinášajúci prospech jeho povolaniu a firme. Zamestnanec hovorí pravdivo a jedná v zhode s prijatými zásadami úprimnosti a poctivosti. Snaží sa korektne reprezentovať svoj alebo firemný rozsah znalostí a schopnosť vykonávať požadované služby.

2. Zodpovednosť voči zákazníkovi (vnútornému aj externému)

Každý zamestnanec aktívne a čestne plní zákazníkove oprávnené požiadavky. Všetky jeho potenciálne požiadavky eviduje v elektronickej forme, aby sa predišlo nedorozumeniu a prípadným nezhodám. Zamestnanec neuprednostňuje svoje vlastné potreby a želania pred potrebami a želaniami zákazníka. Zamestnanec pristupuje k svojej práci zodpovedne a snaží sa pracovať tak, aby jeho výsledný produkt bol v súlade s požiadavkami zákazníka a spĺňal predpísané parametre kvality hneď na prvý krát. Zamestnanec navrhuje zákazníkovi také riešenia, ktoré sú obvyklé alebo pre zákazníka výhodné. Zamestnanec dodržuje zákony, nariadenia a predpisy, ako aj požiadavky zákazníka. Zamestnanec nevzbudzuje v zákazníkovi nereálne očakávania.

3. Zodpovednosť voči zamestnancom

Vzťahy medzi zamestnancami sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv. Manažment vytvára pre zamestnancov priestor, bez rizika zastrašovania alebo sankcií, na slobodné vyjadrovanie vlastného názoru i na domáhanie sa spravodlivosti voči zlému jednaniu zo strany nadriadeného. Uplatňovaním spravodlivej politiky hodnotenia a odmeňovania manažment podporuje u zamestnancov snahu o zvyšovanie svojich osobných zručností a tým aj rast ich produktivity.

4. Zodpovednosť voči zamestnávateľovi

Zamestnanec je hrdý na svoju firmu a šíri jej dobré meno na verejnosti. Zamestnanec šíri dobré meno firmy svojou kvalitnou prácou, prístupom k zákazníkom i dodávateľom a korektným vystupovaním na verejnosti. Zamestnanec chráni dobré meno svojej firmy pred šíriteľmi nepravdivých informácii o nej.

5. Zodpovednosť za konkrétny majetok a zariadenia

Zamestnanec nemá vedome umožniť alebo spôsobiť škodu na majetku firmy. Zverený majetok firmy využíva ekonomicky, a tak aby pre seba alebo okolie v maximálnej miere znížil riziko úrazu.

6. Zodpovednosť za životné prostredie

Zamestnanec využíva zverené prostriedky tak, aby v maximálnej miere znížil ekologické dopady takejto činnosti. Zamestnanec dbá o to, aby nepoužiteľný odpad, obaly a nebezpečné látky boli triedené a skladované v súlade s platnou legislatívou o ochrane životného prostredia.

7. Zodpovednosť voči spoločnosti

Nika Trans s.r.o. poskytuje štátnej správe a verejnosti včasné a pravdivé informácie o svojej činnosti. 

Nika Trans s.r.o. svojou činnosťou podporuje rozvoj regiónu, športu a kultúry. Zamestnanec dodržuje zákony a koná v súlade s platnou legislatívou.

8. Spolupráca

Každý zamestnanec udržuje ako tajné, všetky informácie získané pri uzatváraní obchodu so zákazníkom ako dôverné, až kým:

  • dostane oprávnenie od poskytovateľa tieto informácie zverejniť ju alebo 
  • je požiadaný o ich odtajnenie zákonnou cestou. 

9. Čestné podnikanie

Každý zamestnanec sa snaží čestne dohodnúť so zákazníkom, dodávateľom alebo iným zamestnancom. Zamestnanec nezíska nenáležitú výhodu voči účastníkovi rokovania prostredníctvom manipulácie, zatajenia alebo zneužitia významnej informácie, skreslenia podstatných skutočností alebo nejakými inými nenáležitými praktikami pri jednaní.

10. Primeraná cena

Firma Nika Trans s.r.o. za pracovné výkony, pri ktorých sa zistí, že skutočný stav nezodpovedá dohodnutej sume firma účtuje adekvátnu čiastku podľa skutočných výkonov. Firma o znížení alebo zvýšení pracovných výkonov zákazníka pravdivo a včas informuje.